განახლებადი ენერგია

კორპორატიული სესხები
საქართველოს გააჩნია ულევი პოტენციალი განახლებადი ენერგიის, კერძოდ, ქარის, მზის, ჰიდრო და გეოთერმულ რესურსებში. ენერგოკრედიტი მხარს უჭერს კომერციულ ბანკებს სეხების გაცემაში მცირე მასშტაბიანი განახლებადი პროექტების ფარგლებში. 
 
ტიპიური განახლებადი ენერგოინვესტიციები მოიცავს: 
  • ბიომასის წვის სისტემები თბური და/ან ელექტრული ენერგიის წარმოებისათვის;
  • ბიოგაზის გენერირება: მხოლოდ სითბო, კომბინირებული სითბოსა და ენერგიის პუნქტები
  • გეოთერმული სითბოს ტუმბოები
  • ბუნებრივი ჩამონადენის გამოყენების სქემით მომუშავე ჰიდროელექტრო სადგურები (არაუმეტეს 10 მგვტ)
ყველა პროექტის უკუგების კოეფიციენტი, რომელიც ენერგოეფექტურად შეიძლება ჩაითვალოს უნდა იყოს მინიმუმ 10%. გთხვოთ გაითავლისწინოთ, რომ განახლეაბდი ენერგიის პროექტებზე 10%-იანი სუბსიდირება არ არის გათვალისწინებული. 
 
 
ჩვენი პარტნიორი ბანკები აფინანსებენ: 
  • მხოლოდ განახლებად ენერგო ინვესტიციებს
  • სეხსებს შესაბამისი მწარმოებლების, მომწოდებლებისა და სერვის კომპანიებისთვის განახლებად ენერგო ტექნოლოგიებში, მოწყობილობებსა და მასალებში ინვესტირების მიზნით. 
თუ თქვენი პროექტი ხვდება ზემოთ-ხსენებულ კატეგორიაში, გთხოვთ დაუკავშირდეთ პარტნიორ ბანკს, ასევე იხილეთ ჩვენს მიერ განხორციელებული პრაქტიკული მაგალითები უკვე დაფინანსებულ განახლებად პროექტებთან მიმართებაში. 
 
თუ თქვენ განახორციელეთ საკუთარი პროექტის დიზაინი, გთხოვთ დაუკავშირდეთ თბილისში ჩვენს გუნდს, რომელიც სიხარულით დაგეხმარებათ.